Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschapsovereenkomsten aangeboden door Groepslescentrum Workout, hierna te noemen Workout.
  • De laatste uitgave van deze algemene voorwaarden is bindend.
  • Indien tussen het lid en Workout afwijkende afspraken worden gemaakt, dient dit te allen tijde te worden vermeld op de overeengekomen lidmaatschapsovereenkomst. Mondelinge afspraken zijn niet rechtsgeldig en derhalve niet afdwingbaar.
 2. Ingangsdatum en opzegtermijn
  • Het abonnement is geldig vanaf de op de lidmaatschapsovereenkomst beschreven ingangsdatum. De aangegane periode gaat evenwel in op de 1e dag van de daarop volgende kalendermaand.
  • Indien het lid de lidmaatschapsovereenkomst wenst op te zeggen, dient men rekening te houden met een opzegtermijn.
  • Opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst geschiedt persoonlijk en is alleen mogelijk in het fitnesscentrum of per mail via het bij inschrijving opgegeven mailadres
  • De opzegtermijn is 1 (kalender)maand en gaat in op de laatste dag van de opzegmaand (conform de Wet Van Dam).
  • Workout behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van algemene normen en waarden, anderszins gebleken onaanvaardbaar gedrag de ledenpas in te vorderen en de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen, zonder restitutie van de verschenen betalingstermijnen. De betalingsverplichting voor de aangegane contractstermijn, komt door de vroegtijdige beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst niet te vervallen.
  • Opschorting van het lidmaatschap is, om welke reden dan ook, niet toegestaan c.q. mogelijk.
  • Door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst machtigt het lid Workout om maandelijks lidmaatschapsgeld te incasseren.
  • Minderjarige leden (jonger dan 18 jaar), behoeven voor het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst een handtekening van hun wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd).
 3. Betaling
  • De incasso van de maandcontributie geschiedt steeds bij vooruitbetaling, rond de 27e dag van de maand.
  • Indien geen incasso kan plaatsvinden wordt dit aan het lid gemeld. De storneringskosten (ad € 1,50) worden alsdan bij het lid in rekening gebracht. Het bedrag, inclusief storneringskosten, wordt de eerstvolgende kalendermaand tezamen met de gebruikelijke maandelijkse incasso opnieuw geïncasseerd.
  • Bij een betalingsachterstand van (minimaal) twee maanden, wordt er eerst een 8- en daarna een 14-dagen brief gestuurd (aanmaning). Wordt hier niet op gereageerd, dan wordt het lid uitgeschreven en volgt er een incassotraject met bijbehorende kosten. Het lidmaatschapsbedrag voor de volledige contractduur, inclusief gerechtelijke kosten, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en incassokosten worden dan per direct opeisbaar.
  • Bij een betalingsachterstand van (minimaal) twee maanden zal verdere financiële afhandeling worden overgedragen aan derden.
  • Indien de lidmaatschapsovereenkomst eerder wordt geactiveerd dan de eerste dag van de daarop volgende kalendermaand (en het lid dientengevolge eerder gebruik maakt van de door Workout aangeboden faciliteiten), dan is het lid over deze dagen lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
  • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
  • Bij het aangaan van het lidmaatschap is het lid tevens eenmalig administratiekosten verschuldigd.
 4. Restitutie en wijziging lidmaatschap
  • Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het lidmaatschapsgeld.
  • Ingeval van een langdurige blessure/langdurig letsel of zwangerschap, kunnen de wederzijdse verplichtingen uit de lidmaatschapsovereenkomst in overleg – met kalendermaanden – worden opgeschort. Mocht men helemaal niet meer kunnen komen sporten vanwege blessure/letsel/ziekte dan kan uitsluitend op vertoon van een doktersattest van een onafhankelijk arts heb abonnement helemaal worden opgezegd.
  • Opschorting met terugwerkende kracht is uitdrukkelijk niet mogelijk.
  • Opschorting van het lidmaatschap brengt met zich dat de lidmaatschapsduur met eenzelfde aantal maanden wordt verlengd.
  • Verhuizing naar een andere woonplaats, verder dan 15 kilometer van een accommodatie van Workout, is een geldige reden voor tussentijdse opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst, doch slechts op vertoon van het inschrijvingsbewijs in de gemeentelijke basisadministratie van de nieuwe gemeente en is pas na 3 sportmaanden mogelijk. In dat geval hanteert Workout een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
  • Algemene wijzigingen kunnen worden doorgegeven voor de 22e van iedere maand. De mutatie zal dan dezelfde maand nog worden behandeld. Hiertoe dient het lid een wijzigingsformulier in te vullen in het fitnesscentrum.
 5. Lidmaatschapspas
  • Entree is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldige lidmaatschapspas. Het lid dient zich bij ieder bezoek aan het fitnesscentrum in te scannen.
  • De lidmaatschapspas is strikt persoonlijk en zal bij misbruik daarvan worden ingenomen. De lidmaatschapsovereenkomst zal alsdan terstond worden beëindigd, met overeenkomstige toepassing van hetgeen in artikel 2.6 van deze voorwaarden is bepaald.
  • De lidmaatschapspas is eigendom van het lid en is niet overdraagbaar.
  • Bij het aangaan van een nieuwe lidmaatschapsovereenkomst kan de lidmaatschapspas opnieuw worden geactiveerd en vervallen de administratiekosten.
  • Diefstal of verlies, dan wel anderszins in het ongerede raken van de lidmaatschapspas, dient gemeld te worden aan Workout. De pas wordt dan vervangen tegen een vergoeding van €4,00.
 6. Prijswijzigingen
  • Workout is bevoegd de abonnementsprijs jaarlijks op – 1 januari – te indexeren.
  • Workout is bevoegd de abonnementsprijs onder voorbehoud te wijzigen wanneer dit redelijkerwijs in verhouding is met het aanbod en/of kwaliteitsverhoging hiervan.
  • Workout is gehouden een prijswijziging tijdig kenbaar te maken door vermelding daarvan op het mededelingenbord.
  • Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bv. BTW-percentage verhoging of verlaging) worden onverwijld doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Risico en aansprakelijkheid
  • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich brengen. Het volgen van activiteiten die worden aangeboden door Workout, komt volledig voor rekening en risico van het lid.
  • Workout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, dan wel gevolgschade door blessures of letsel, ontstaan door gebruik van haar faciliteiten.
  • Workout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Deze bepaling is onverkort van kracht op de parkeerterreinen van Workout.
  • Deelname aan sportactiviteiten en het gebruik van de door Workout aangeboden faciliteiten, geschiedt geheel op eigen risico van het lid.
  • Voor zover het lid enige aanspraak jegens Workout geldend mocht willen maken, dan zal deze aanspraak in geen geval verder kunnen reiken dat hetgeen waarvoor Workout verzekerd is.
 8. Schade
  • Het lid verplicht zich bij het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst tot het vergoeden van eventuele schade, al dan niet opzettelijk toegebracht aan eigendommen van Workout, dan wel toegebracht aan (eigendommen van) andere leden.
 9. Klachten
  • In geval van klachten met betrekking tot Workout dient het lid zich te wenden tot de eigenaar van Workout.
  • Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze algemene voorwaarden van Workout en wordt tevens geacht hiernaar te handelen.
  • De algemene voorwaarden van Workout zijn te raadplegen via de website groepslescentrumworkout.nl en kunnen ten alle tijden worden opgevraagd aan de balie van Workout.
 10. Privacy
  • Workout verwerkt de persoonsgegevens van het lid met inachtneming van de wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
  • In het kader van een goede dienstverlening en omwille van beveiligingsredenen, maakt Workout een digitale foto van het lid en wordt het lid gevraagd om opgave van zijn of haar e-mailadres.
  • Workout verwerkt de persoonsgegevens van een lid voor de navolgende doeleinden:
 1. a) facturatie en debiteurenadministratie; b) klachtenafhandeling en geschillenbeslechting; c) informatie aan de werkgever van het lid met betrekking tot het gebruik van het lidmaatschap; d) ter

voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden; e) voor marktonderzoek en commerciële doeleinden van Workout.

 • Het lid – zijnde een natuurlijk persoon – heeft recht op inzage, correctie en verzet met betrekking tot de van hem of haar verwerkte persoonsgegevens.
 • Workout kan voor een inzage of doorvoeren van correcties, dan wel het behandelen van verzet, kosten in rekening brengen tot aan het wettelijk maximum.
 • Het lid kan het bezwaar tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, alsook verzoeken tot inzage of correctie, dan wel verzet, richten aan Workout.
 1. Overstapregeling
  • Wanneer een beoogd lid nog lid is bij een andere sportschool en graag lid wil worden bij Workout, dan kan het beoogd lid gebruik maken van de overstapregeling.
  • Het beoogd lid dient zich dan eerst uit te schrijven bij de sportschool waar het beoogd lid op dat moment een lidmaatschapsovereenkomst heeft en een bewijs van uitschrijving op te vragen.
  • Bij het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst dient het beoogde lid het bewijs van uitschrijving van over te leggen. Zolang het beoogd lid nog lid is bij de andere sportschool, kan hij/zij bij Workout gratis sporten, met een maximale periode van drie maanden. Daarna zal de lidmaatschapsovereenkomst, aangegaan voor de duur van 1 jaar, automatisch in werking treden.
 2. Tevredenheidsgarantie
  • Wanneer een lid een jaarabonnement heeft afgesloten dan is het mogelijk om binnen de eerste 4 weken het lidmaatschap alsnog op te zeggen, waardoor het lid er niet meer één jaar aan vast zit.
  • Om gebruik te maken van de tevredenheidsgarantie dient het lid in de 1e 4 weken minimaal 4 keer (met een maximum van 1x per dag), geregistreerd via de scan, te hebben gesport.
  • Bij toepassing tevredenheidsgarantie betaalt het lid alleen administratiekosten en 1 maand contributie. De overige 11 maanden worden dan kwijtgescholden.
 3. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Workout aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de lidmaatschapsovereenkomst tussen het lid en Workout, zullen worden beslecht door een krachtens wet of toepasselijke internationale verdragsbepaling aangewezen bevoegde rechter, in het arrondissement waar Workout statutair is gevestigd.
 4. Slotbepaling
  • Met het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst verklaart het lid tevens akkoord te gaan met de inhoud

van deze algemene voorwaarden en de huisregels van Workout.